< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Roma 21 Giugno 1947 matrimonio tra Luigi e Maria Roma  

Ada, Ennia, Maria, Luigi, Laura, Giuseppe, Argia