< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venezia Agosto 1949

Maria