< > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nettuno, Maggio 1951 

Laura, Nanda, zia Argia, Luigi, Maria con Paola, Luigia, Giuseppe